Bel ons Maak een afspraak
Direct contact?

De Studentaanhuis Online Back-up is een SAAS-oplossing die in samenwerking met Acronis International GmbH (eigenaar van de SAAS-oplossing) wordt aangeboden door Student aan Huis B.V.

Deze gebruiksovereenkomst is van toepassing op al het gebruik van De Studentaanhuis Online Back-up op de digitale devices van de Klant. De overeenkomst wordt aangegaan tussen:

  1. De abonnementhouder/Licentie afnemer/Gebruiker/Klant (Hierna: Klant)
  2. Student aan Huis B.V. (Hierna: SaH)
  3. Acronis International GmbH (Hierna: Acronis)

De Algemene Voorwaarden van zowel SaH, voor de service omtrent de online back-up, als de Algemene Voorwaarden van Acronis, voor de SaaS-oplossing, zijn onlosmakelijk verbonden met de deze gebruikersovereenkomst.

Door op ‘accepteren’ of ‘bestellen’ te klikken, of door de betaling voor Het Product, of door de Studentaanhuis Online Back-up software te (laten) downloaden op een of meerdere devices of op ander wijze te gebruiken, gaat Klant akkoord met alle voorwaarden die van toepassing zijn op deze eindgebruikers licentievoorwaarden (EULA), zoals beschreven in deze Gebruikersovereenkomst, en verplicht Klant zich tot het direct en blijven voldoen van de bijbehorende tarieven voor de Studentaanhuis Online Back-up, totdat opzegging geformaliseerd is.

De Studentaanhuis Online Back-up (hierna: Het Product) is een SAAS-oplossing, waarmee de door de Klant bepaalde en geselecteerde digitale documenten, gegevens en/of software opgeslagen en bewaard worden in een online secure omgeving.

Per verschillende Product-versies worden verschillende versies van de geselecteerde documenten, gegevens en/of software voor de bijbehorende periode opgeslagen. De opgeslagen documenten, gegevens en/of software kunnen op elk willekeurig moment door de Klant of in opdracht van de Klant teruggezet worden op de door de Klant toe te wijzen/te selecteren digitale device(s).

1. Licentieverlening

SaH verleent, via Acronis, Klant hierbij een of meerdere licenties voor het gebruik van het Product gedurende de licentieperiode behorende bij de afgenomen licentie(s). Zonder schriftelijke opzegging van minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de nieuwe licentieperiode, wordt de licentie door SaH automatisch verlengd met een gelijke licentieperiode.

De verleende licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en de omvang ervan is afhankelijk van het aantal GB van de bestanden die geselecteerd worden voor de back-up en/of het aantal devices dat de Klant geback-upt wil hebben.

2. Beperkingen

Tenzij uitdrukkelijk voorzien in deze EULA, mag Klant niet direct of indirect:

  • De licentierechten overdragen, toekennen of onderlicentiëren aan enige andere persoon of entiteit, of het Product (laten) gebruiken voor diensten van derden. Klant erkent dat enige poging tot overdracht, toekenning of onderlicentiëring of gebruik ongeldig is.
  • het Product gebruiken op een manier waarvoor wij geen uitdrukkelijke toestemming geven in deze EULA.

3. Voorbehoud van rechten

Klant erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten aan het Product bij Acronis berusten. Rechten aan het Product worden gelicentieerd, via SaH. Klant heeft geen ander recht of aanspraak op het Product dan het beperkte recht dat onder deze EULA wordt verleend. Acronis houdt het eigendom aan alle exemplaren van het Product en behoudt samen met SaH alle rechten voor die niet uitdrukkelijk onder deze EULA aan Klant zijn verleend.

Een deel van het Product kan software van derden, waaronder opensourcesoftware (“Open Source”), bevatten of hieruit bestaan, die Klant mag gebruiken onder de voorwaarden van de specifieke licentie waaronder deze wordt gedistribueerd. Eigendomsrecht aan Open Source en andere software van derden berust bij de desbetreffende licentiegever(s). Open Source of andere software van derden die met het Product wordt verschaft of hier deel van uitmaakt, wordt op ‘as is’ basis en zonder enige garantie verschaft.

4. Gegevensbescherming

Vanwege encryptie aan Klantzijde kan en zullen SaH en Acronis geen toegang hebben tot de inhoud van de back-upgegevens van de Klant of deze analyseren.

SaH en Acronis en de Klant zullen de bepalingen van toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming naleven. Bescherming van persoonlijke gegevens van de Klant staan bij SaH en Acronis hoog in het vaandel. SaH en Acronis houden zich dan ook strikt aan de wetten inzake gegevensbescherming die hiervoor gelden.

SaH en Acronis verzamelen, verwerken en gebruiken Klantgegevens alleen voor de implementatie en afhandeling van de licentie en het mogelijk maken van het gebruik voor het Product.

Verder kan SaH deze informatie gebruiken om de Klant aanbiedingen te doen, die op basis van het gebruik van het Product interessant zouden kunnen zijn. Klantgegevens worden zonder voorafgaande toestemming niet gedeeld met derden.

Door deze EULA te accepteren gaat de Klant er uitdrukkelijk mee akkoord dat Klantgegevens worden gedeeld met de vertrouwde zustermaatschappijen en serviceproviders van SaH en Acronis voor de veilige opslag van de bestanden, gegevens en of software van de Klant.

De opslag van de persoonlijke gegevens van de Klant zullen uitsluitend binnen de EU worden verzameld en opgeslagen.

Tijdens het gebruik van het Product worden bepaalde persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld IP-adressen, verzameld en opgeslagen. SaH en Acronis gebruiken deze informatie om de Klant aanbiedingen te kunnen doen die op basis van het gebruik van het Product interessant zouden kunnen zijn. Als de Klant de aanzet wilt geven tot het wissen of wijzigen van de door SaH en Acronis opgeslagen persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar [email protected].

Niet-persoonlijke of anonieme gegevens kunnen automatisch worden verzameld om de functionaliteit van en ervaringen met het Product te verbeteren, met name om de verschaffing van software-updates, support, inhoud, technologische beveiligingsmaatregelen en andere diensten te faciliteren en verbeteren. Klant gaat akkoord met het verzamelen van niet-persoonlijke of anonieme gegevens voor verwerking voor kwaliteitsdoeleinden.

5. Activatie, Betaling en Opzegging

Het persoonlijke account van het Product wordt geactiveerd nadat de Klant de betaling voor de eerste termijn voldaan heeft. De betaling voor de eerste termijn verloopt in de regel via een iDeal betaling. Met de iDeal betaling geeft de Klant direct de machtiging af aan SaH voor de automatische incasso van de opvolgende betalingstermijnen.

Bij activatie wordt door Klant bepaald welk pakket (pakketten), met bijbehorende opslag, wordt afgenomen. Pakketten kunnen te allen tijde uitgebreid worden met een hogere opslag aan gigabytes (per 25 GB) of met meerdere devices.

De aanschaf van de licentie is exclusief de inrichting van het persoonlijke account van Het Product, exclusief het terugzetten van een back-up versie bij calamiteiten en exclusief aanvullende werkzaamheden. Op verzoek van Klant kan SaH assisteren bij de inrichting, het terugzetten van een back-up versie of andere aanvullende werkzaamheden. Deze service zal tegen de normaal geldende tarieven van SaH uitgevoerd worden.

Klant is te allen tijde zelf eindverantwoordelijk voor een correcte en juiste inrichting van Het Product.

De licentie voor Het Product wordt afgegeven op basis van een maandelijkse licentie. De Klant betaalt de vergoeding voor deze maandelijkse licentie op basis van vooruitbetaling. De Klant machtigt SaH voor de automatisch maandelijkse incasso van het tarief dat hoort bij de af te nemen licentie.

Aan het eind van elk lopend licentietermijn bekijkt SaH of de huidige opslag nog voldoende is voor het gebruik van de Klant. Waar nodig zal de opslag, in overleg met de Klant, opgehoogd worden.

Op specifiek verzoek van de Klant is het mogelijk om de opslag, inclusief bijbehorende licentie van het Product op maandelijkse basis naar beneden bij te stellen.

SaH hanteert een coulance termijn voor achterstallige betalingen van 14 dagen. Voldoet de Klant binnen dit termijn niet aan zijn betalingsverplichting, dan zal het persoonlijke account van Het Product gedeactiveerd worden. De tot dan toe geback-upte versies van de data van de Klant zullen daarbij definitief gewist worden.

De licentie van het Product wordt afgegeven op basis van onbepaalde tijd. SaH hanteert een opzegtermijn van één volle maand. Opzegging dient door Klant schriftelijk gedaan te worden tot 5 werkdagen voor afsluiting van de lopende maand.

6. Exportcontrole

Klant gaat er specifiek mee akkoord dat het Product niet wordt gebruikt, verzonden, overgebracht of geëxporteerd in/naar een land of iemand dat/die Europese of Amerikaanse exportcontroleregelingen schendt of dat/die op enige manier is verboden door het Europese Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid of de Amerikaanse Export Administration Act.

Met gebruik van het Product erkent Klant dat hij/zij niet gevestigd of woonachtig is of onder controle van een dergelijk land.

Klant neemt de complete verantwoordelijkheid voor op basis van goedvaderschap gebruik van het Product.

7. Garantie

Acronis garandeert dat het Product voldoet aan de hoogwaardige veiligheidseisen die Acronis stelt aan haar SaaS oplossingen. Deze zijn aangegeven op haar website.

Acronis stelt zeer hoog eisen aan de datacenters waar de online back-up opgeslagen worden. Naast het hoogste level aan veiligheid en beveiliging, eist Acronis ook in hoge mate de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de opgeslagen data.

Acronis heeft continue focus op het doorontwikkelen van het veilig opslaan van data van haar klanten en de bijbehorende toegankelijkheid en beschikbaarheid hiervan.

Daar SaH als vendor optreedt voor de SaaS oplossing van het Product, kan SaH nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk gestelde worden voor welke calamiteit of schade binnen het technische aspect van het Product. SaH zal hierin als bemiddelaar optreden tussen de Klant en Acronis.

SaH en Acronis sluiten garantieclaims ten alle tijden uit, indien het falen van het Product het gevolg is van ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik, een virus of gebruik nadat een upgrade voor de Klant ter beschikking werd gesteld.

Voor een goede en optimale werking van Het Product is het de verantwoordelijkheid van de Klant om er voor te zorgen dat er te allen tijde een constante internetverbinding en elektrische voeding aanwezig is op het device waarop Het Product geïnstalleerd is, en dat Het Product wordt geïnstalleerd op een ondersteund platform en in overeenstemming met de instructies van Het Product.

Met uitzondering van datgene wat hierboven is beschreven, wordt Het Product op ‘as is’ basis aan de Klant verschaft. SaH en Acronis garanderen daarbij niet dat het Product aan de specificaties of specifieke functies die de Klant wenst voldoet of kan voldoen.

Acronis garandeert niet dat de werking van Het Product te allen tijde ononderbroken zal zijn of zonder fouten of defecten zijn. Acronis spant zich in om technische onvolkomenheden alsmede het falen van eventuele encryptie-algoritmen, hiermee samenhangende sleutels of andere beveiligingsmaatregelen, te corrigeren, maar is daar bij niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen zolang deze fouten of defecten er zijn.

Acronis kan niet garanderen dat het Product zal werken met producten van derden.

8. Beperkingen van aansprakelijkheid

De Klant bepaalt te allen tijde welke devices, gegevens mappen en/of bestanden in de back-up worden opgenomen. SaH ondersteunt de Klant hierbij op verzoek van de Klant, maar is nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden hierin. De Klant is geheel vrij om devices, gegevens, bestanden of mappen aan de back-up toe te voegen of te verwijderen. Hierbij rekening houdend aan de opslagruimte die die klant heeft afgenomen binnen Het Product.

Mocht blijken dat bij het terugzetten van een back-up er devices, gegevens, mappen en/of bestanden missen dan zijn SaH en Acronis hier niet aansprakelijk voor. De Klant is dus zelf verantwoordelijk voor een naar wens volledige back-up van zijn/haar belangrijke bestanden.

9. Vrijwaring

De Klant gaat ermee akkoord SaH en Acronis hun moeder-, partner- of dochtermaatschappijen, directeuren, vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren voor claims, verliezen, eisen of schade, waaronder redelijke advocaatkosten, die derden doen gelden als een gevolg van de schending door de Klant van enige bepaling in deze EULA, de nalatige of onrechtmatige handelingen en/of de overtreding van toepasselijke wetten door de Klant.

10. Complete overeenkomst

Deze EULA is, tezamen met de Algemene Voorwaarden van SaH en Acronis, de complete overeenkomst met betrekking tot Het Product; deze vervangt alle mondelinge of schriftelijke correspondentie, voorstellen en verklaringen met betrekking tot Het Product. Deze EULA heeft de overhand op tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van enige aankooporder, besteldocument, erkenning, bevestiging of een ander door de Klant verstrekt document

Gebruikersovereenkomst Studentaanhuis Online Back-up